Externe klachtenregeling kdv en bso

Externe klachtenregeling

KDV en BSO Twinnie is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In eerste instantie willen we graag de klacht onderling bespreken, dus met de houder(s), eventueel betrokkenen en desbetreffende ouders, om zo tot een tevreden oplossing te komen. Onze oudercommissie is bereid om te bemiddelen tussen beide partijen. Indien voorgaande stappen geen resultaat bieden, kan de klacht door de ouders worden voorgelegd aan het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Er wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediaton. Ook hebben ouders de mogelijkheid om direct een klacht bij De Geschillencommissie Kinderopvang in te dienen. Zonder vooraf overleg met de organisatie.

Zie voor meer informatie https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/